Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Tüzeléstechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Király utca 42., adószám: 10319110 – 2 – 02, továbbiakban Tűzker Kft.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruházhasználatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tüzeléstechnikai és Kereskedelmi Kft. (Röv.: Tűzker Kft.)

A szolgáltató székhelye: 7621 Pécs, Király utca 42.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kutyasoktatas.hu

Cégjegyzékszáma: 02-09-000026

Adószáma: 10319110-2-02

Telefonszámai: +36 30 420 4605

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: ICON MÉDIA Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

1.1. A vásárlás során a felhasználó, ha az oldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között.

1.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait, nem küldhet megrendelést sem!

 

Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.Szellemi tulajdonjogok

2.2.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a  Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A Weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a Tűzker Kft.

2.2.2. A Tűzker Kft. nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Tűzker Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

2.2.3. A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Tűzker Kft.-vel megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

2.2.4. Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a Tűzker Kft. képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.Adatkezelési szabályok:

3. Cégünk külön oldalon foglalkozik az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal, melyet itt talál. https://work.grundkutyaiskola.wdsite.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/

4. Regisztráció nem szükséges:

Weboldalainkon rendelni és előfizetni a szolgáltatásokra regisztráció nélkül lehet, valamint elfogadunk rendelést telefonon és e-mail útján is.

Ügyfél jogosult adatait bármikor töröltetni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Ezt követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni az adatok törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.Az adásvételi szerződés létrejötte:

5.1. Ha a felhasználó megrendelést küld, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

5.2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

5.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja.

6.Elállási jog:

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a kifizetett vételárat a Szolgáltató visszatéríti.

Bejelentés:

– A legegyszerűbb és leggyorsabb bejelentést a Kapcsolat oldalon tudja megtenni.

Visszajelzés:

Cégünk 3 munkanapon belül visszajelez a bejelentésre, esetleg egyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot.

Pénz visszatérítés:

– Ezt követően Cégünk visszautalja Önnek a kifizetett vételárat.

6.2. A vevő elállási jogát a Szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.3. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. 

6.4. A visszavásárláshoz a rendelés azonosítójára lesz szükség. Elállás esetén, a Felhasználó saját költségén köteles visszaküldeni a terméke(ke)t Tűzker Kft. címére, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

6.4.1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.4.2. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

6.4.3. A Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

– lezárt csomagolásúhang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

– hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Tűzker Kft.hu a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

6.4.4. A Tűzker Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

7. Minőségi kifogás (Garancia) ügyintézésének menete:

Bejelentés:

– A legegyszerűbb és leggyorsabb bejelentést a Kapcsolat oldalon tudja megtenni.

Visszajelzés:

Cégünk 3 munkanapon belül visszajelez a bejelentésre, esetleg egyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot.

Pénz visszatérítés:

– Ezt követően Cégünk visszautalja Önnek a kifizetett vételárat.

 

8.Elállási jog elvesztése

8.1 A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően, kéri a Tűzker Kft.-t hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

8.2 Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően, nem gyakorolhatja, a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, a Szolgáltatás, mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

9.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

9.2. Bírósági eljárás: 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.3. Békéltető Testülethez fordulás:

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/. A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt tájékozódhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

9.4. Online vitarendezés:

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU